کد خبر: 83463
شعر لری جالب شاعرکهگیلویه و بویراحمدی به مناسبت دهه فجر
شاعر کهگیلویه وبویراحمدی از ابزار احساس و شعر خود برای گرامی داشت دهه مبارک فجر استفاده و چند بیت شعر در این زمینه سروده است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس موسی عباسی شاعر طنز پرداز معروف کهگیلویه وبویراحمد به مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران شعری به زبان لری سروده است که در ادامه میخوانید:


بازهم بهمن رسیده /

ایران پرچم کشیده /

هرجا سیل بکنیتو /  
هرجا نگاه کنید

سوز و سرخ و سفیده/

وی زمهسون بهاره /  
در این زمستان بهار آمده

ایران و زر شعاره /    ایران پر از شعار های انقلابی است

بلنگو ول وکاره /     بلند گو ها همه کار می کنند

خیابون گلنگاره /    خیابان ها گل کاری شده

شهرل غروش ایایه /   شهر های ایران به جنب و جوش افتاده اند

وجمب وجوش ایایه /  شهر های ایران به جنب و جوش افتاده اند

خون مردم همیشه /

بهمن وجوش ایایه / 
خون مردم در بهمن ماه به جوش می آید

روزی که رهبر اومه /

الا اکبر اومه /

مردم پرچم کشیدن /

ومهرآباد رسیدن /

هرکی دسشه هوابی / 
هر کس دستش در هوا می چرخید

رهبر هم ونهابی /       رهبر جلودار همه بود

هرچی مرگه وشابی /  شعار ها همه مرگ بر شاه بود

رفیق امریکا بی /

صحرا چه دلگشا بی /

رهبر چه باصفا بی /

هرچی نرفین ایکردن / 
هر چقدر نفرین می کردند

همش ودین شا بی /   همه برای شاه بود

بختیار هم یه کار که /

زن بچشه سوار که /

ودین شاه فرار که /

سربازل هم سراسر /

مث شیر دلاور /

وبی پیوم رهبر /  
با پیغام رهبر

وپادگان زن ودر /  از پادگان بیرون آمدند

عشایر هم تمامن /

مث ریسعلی تهمتن /

برنووله وکول زن / 
تفنگ های برنو را بر روی دوش انداختند

همش بی یک وریسان/   همه با هم یکی شدند

یهو نهیب شا دان /    مقابل شاه ایستادن

وختی که شا زه ودر /  وقتی شاه از کشور فرار کرد

نویسا من کشور /  

کل قوا سراسر /

اومن وپشت رهبر /

اول قوی الهی /

بعدش نیرو هوایی/

ملت کاره تمام که /
ملت کار را به پایان رساندند

 اطاعت وامام که /   از امام اطاعت کردند

انتهای پیام/4120